Åpenhetsloven

Danone har forpliktet seg til å bringe helse gjennom ernæring til så mange mennesker som mulig. Danone AS’ morselskap Danone SA ble i juni 2020 det første børsnoterte selskapet som fikk status som “Société à Mission” i henhold til den franske “Pacte”-loven fra 2019. Denne statusen ble offisielt innlemmet i Danones vedtekter og registrert i juli 2020. Et “Société à Mission” er definert som et selskap hvis mål på det sosiale, samfunnsmessige og miljømessige området er i tråd med denne loven og nedfelt i vedtektene. Status som “Société à Mission” betyr ikke bare at målene på det sosiale, samfunnsmessige og miljømessige området er inkludert i selskapets vedtekter. Danone har også en “Mission Committee” som er ansvarlig for å overvåke fremdriften i arbeidet med å nå disse målene, og har også utnevnt en uavhengig tredjepart til å verifisere at oppdraget blir utført. De sosiale og miljømessige målene som Danone har vedtatt (kalt “Mission”), er i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling og dekker fire dimensjoner:

  • Påvirke folks helse lokalt ved å tilby en portefølje av sunnere produkter, med merkevarer som oppmuntrer til bedre ernæringsmessige valg, og ved å fremme bedre kostholdsvaner.
  • Bevare og fornye planetens ressurser ved å støtte regenerativt landbruk, beskytte vannets kretsløp og styrke emballasjens sirkulære økonomi i hele økosystemet for å bidra til kampen mot klimaendringene.
  • Gi Danones medarbeidere tillit til å skape en ny fremtid, bygge videre på en unik arv innen sosial innovasjon, gi hver enkelt medarbeider muligheten til å påvirke Danones beslutninger, både lokalt og globalt.
  • Fremme inkluderende vekst ved å sikre like muligheter i Danone, støtte de mest sårbare partnerne i økosystemet og utvikle hverdagsprodukter som er tilgjengelige for så mange som mulig.

Oppdragskomiteen overvåker fremdriften i arbeidet, og en uavhengig tredjepart verifiserer fremdriften mot disse målene. Komiteen består av ni høyt respekterte, uavhengige, globale eksperter innen bærekraftig utvikling, styresett, miljø, helse og sosiale spørsmål. Du finner mer informasjon om Société à mission her.

Danone AS er B Corp-sertifisert

Som et av de første lokale selskapene i et multinasjonalt konsern i Norden har Danone AS blitt B Corp-sertifisert. B Corps er selskaper som drives av et høyere formål, og som bruker virksomheten sin til å være en kraft for det gode – ikke bare for aksjonærene, men også for ansatte, kunder, samfunnet, leverandører og miljøet. I motsetning til tradisjonelle selskaper er B Corps juridisk forpliktet til å vurdere konsekvensene av sine beslutninger i forhold til alle sine interessenter, ikke bare eiere og aksjonærer. De er også pålagt å ha et “formål med betydelig positiv innvirkning på samfunnet og miljøet”. For å bli et B Corp må selskapene gjennomgå strenge kontroller og revisjoner for å sikre at de oppfyller de høyeste standardene når det gjelder verifiserte sosiale og miljømessige krav, samt krav til åpenhet og juridisk ansvarlighet. Sertifiseringsprosessen for å bli et B Corp krever evaluering, verifisering og engasjement fra alle deler av selskapet, ettersom sertifiseringen tar hensyn til alle aspekter av selskapets virksomhet. Prosessen er grundig og kan være utfordrende: I EU er bare rundt 50 prosent av selskapene som sender inn en vurdering,klaretilåblisertifisert.

B Corp-sertifiseringen utstedes av B lab, en uavhengig, ideell organisasjon, og er den eneste sertifiseringen der et selskaps omfattende sosiale og miljømessige resultater måles. Sertifiseringen krever en juridisk forpliktelse til å levere betydelige positive resultater for både mennesker og planeten. Alle B Corp-sertifiserte selskaper må gjennomføre en oppfølgingsvurdering hvert tredje år for å sikre at de fortsatt oppfyller de høye standardene for sosial- og miljømessig åpenhet og ansvarlighet, slik at de kan beholde sertifiseringen.

Hvordan Danone arbeider for å beskytte menneskerettighetene

I Danone er vi opptatt av å beskytte menneskerettighetene i verdikjeden vår og bekjempe tvangsarbeid. Due diligence – det vil si å jobbe proaktivt for å forstå og minimere risiko – er det beste verktøyet vi har, og vi bruker det i leverandørkjeden vår gjennom programmer som RESPECT, spesielt for leverandører på nivå 1 og oppstrøms leverandørkjeder med høy risiko. Vi er også opptatt av å fremme inkluderende vekst i leverandørkjeden  – ved å bekjempe ulikheter, styrke levebrødet og skape anstendig arbeid. Vi samarbeider med offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og forretningspartnere, og oppfordrer leverandørene våre til å gjøre det samme.

Som medlem av The Consumer Goods Forum anerkjenner vi vår rolle som en ansvarlig virksomhet som respekterer og fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold over hele verden. Vi forplikter oss til å samarbeide med våre bransjekolleger og andre viktige interessenter for å bidra til å avskaffe tvangsarbeid. Vi bekrefter derfor på nytt at vi er fast bestemt på å arbeide for å få slutt på tvangsarbeid gjennom å integrere CGFs prioriterte bransjeprinsipper, som sier følgende

– Alle arbeidstakere skal ha bevegelsesfrihet;

– Ingen arbeidstaker skal betale for en jobb, og

– Ingen arbeidstaker skal stå i gjeld eller tvinges til å arbeide.

Disse prinsippene er innarbeidet i Danones “Social Fundamental Principles” basert på ILO-konvensjoner, se Sustainable sourcing – e og Danone statement on forced labour. De gjelder for Danones egen virksomhet og er innarbeidet i leverandørkontrakter som en del av Danones bærekraftsprinsipper for forretningspartnere. For å implementere prinsippene fullt ut i egen virksomhet, styrker Danone sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter for Tier 1-leverandører. Danone utvikler også egne initiativer for prioriterte råvarer i vår utvidede leverandørkjede med sikte på å fremme sporbarhet, risikovurdering og forebyggende tiltak gjennom samarbeid med våre hovedleverandører og kollektive tiltak. I tillegg arbeider Danone for å støtte og styrke de medlemmene i leverandørkjeden som er mest utsatt for tvangsarbeid. For å oppnå dette har vi opprettet fire sosiale innovasjonsfond, blant annet Danone Ecosystem Fund og Livelihoods Fund for Family Farming. Disse prosjektenehjelper arbeidere med å komme seg ut av den uformelle økonomien og inn i den formelle, noe som reduserer årsakene til tvangsarbeid. De tilbyr også yrkesopplæring og tilgang til mer rettferdig lønn, noe som gir arbeiderne økt selvstendighet og flere muligheter.

Danone gjennomfører også grundige tredjepartsvurderinger av alle nye samarbeidspartnere, i tillegg til besøk på stedet og risikobaserte revisjoner. Alle Danones leverandører må overholde Danones bærekraftsprinsipper for forretningspartnere, og alle direkte leverandører må også godkjenne Danones Code of Conduct for Business Partners, som beskriver Danones krav til leverandører når det gjelder menneskerettigheter og andre bærekraftsspørsmål. Dette innebærer at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi følger opp leverandørene våre gjennom regelmessig dialog, leverandørevalueringer og etiske tredjepartsrevisjoner.

Les mer

Du finner mer informasjon om Danones arbeid med aktsomhetsvurderinger her Danone‘s company commitment – Danone og i Danone SAs årsrapport (www.danone.com).

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven gjør det obligatorisk for større selskaper med virksomhet i Norge å gjennomføre vurderinger av virksomheten for å sikre at den drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dette innebærer å kartlegge hele leverandørkjeden og vurdere risikoer for å identifisere mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, iverksette tiltak for å unngå, stanse eller begrense slike negative konsekvenser, følge opp og overvåke risikoer og kommunisere med interessenter om risikoer og håndteringen av dem. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenopprette skader som har oppstått. Ifølge loven skal disse vurderingene offentliggjøres med første rapportering 30th juni 2023.